Krzysztof Jurewicz
Follow

w art. 1 projektu ustawy o Sądzie Najwyższym pisze, że ma on stać na straży „praworządności i sprawiedliwości społecznej”, dopuszczając sytuację (o czym można przeczytać w uzasadnieniu), że będzie on orzekał nie zgodnie z prawem, lecz zgodnie ze „sprawiedliwością społeczną”. Przypomina to o historii SN w okresie stalinowskim: jurewicz.org.pl/pl/blog/2017/0

Sign in to participate in the conversation
capitalism.party

capitalism.party is a paid signup Mastodon instance funded directly by users purchasing accounts for just $5. An inexpensive alternative to free signup platforms, we impose direct economic cost on trolls who want to avoid blocks by creating many accounts. This instance will actively respond to any problematic users.